Skip to content

Algemene Voorwaarden

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden die van toepassing zijn op alle Overeenkomsten tussen CAMJO media en Opdrachtgever.

CAMJO media: Foto- en videograaf die lid is van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en gebruiker in de zin van artikel 6:231 BW

Opdrachtgever: de wederpartij van CAMJO media en wederpartij in de zin van artikel 6:231 BW.

Overeenkomst: de tussen CAMJO media en Opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 BW die al dan niet tot stand komt middels een opdrachtbevestiging of geaccordeerde offerte.

Beeldmateriaal: het door CAMJO media vervaardigde (drone)foto- en videomateriaal.

Licentie: toestemming van CAMJO media aan de Opdrachtgever voor openbaarmaking en verveelvoudiging van Beeldmateriaal door de Opdrachtgever.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten van CAMJO media.

1.2 Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door CAMJO media zijn aanvaard.

1.3 Wijziging of afwijking van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk overeen zijn gekomen tussen CAMJO media en Opdrachtgever.

1.4 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht mocht blijken te zijn, dan blijven de overige bepaling deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Voor de nietige bepaling stellen partijen in overleg een nieuwe bepaling vast die zoveel mogelijk met de strekking van de nietige bepaling overeenkomt.

Artikel 2. Opdracht

2.1  CAMJO media heeft het recht om binnen de kaders van de Overeenkomst de opdracht naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

2.2  Wijziging van de Overeenkomst door Opdrachtgever is alleen geldig indien de wijziging uitdrukkelijk schriftelijk door CAMJO media is bevestigd. Stilzwijgende aanvaarding van de wijziging is uitgesloten. De kosten van wijziging komen voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

2.3  Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat, naar het uitsluitend oordeel van CAMJO media, het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen en heeft CAMJO media recht op een aanvullende vergoeding.

Artikel 3. Opzegging

3.1  Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds opzegt, om welke reden dan ook, is de Opdrachtgever verplicht de overeengekomen vergoeding volledig te betalen ongeacht of CAMJO media werkzaamheden heeft verricht. Deze betalingsverplichting geldt niet voor de niet- professionele Opdrachtgever, die is bij opzegging een naar redelijkheid vast te stellen deel van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

3.2  Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt binnen 24 uur nadat deze tot stand is gekomen en CAMJO media nog geen aanvang heeft gemaakt met de werkzaamheden, dan is Opdrachtgever niet gehouden de overeengekomen vergoeding te betalen.

3.3  Een Overeenkomst waarvoor CAMJO media onverwijld werkzaamheden moet verrichten kan niet worden opgezegd.

3.4  Zowel Opdrachtgever als CAMJO media hebben het recht om ingeval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij, de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.

Artikel 4. Duur Overeenkomst en termijnen

4.1  De Overeenkomst eindigt van rechtswege nadat Beeldmateriaal is geleverd, tenzij partijen anders overeen zijn gekomen. Indien partijen voor de levering van Beeldmateriaal een termijn overeen zijn gekomen dan is dit nimmer een fatale termijn.

Artikel 5. Klachten

5.1  Klachten over de kwaliteit van Beeldmateriaal of uitvoering van de Overeenkomst moeten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na levering van Beeldmateriaal schriftelijk en met redenen omkleed aan CAMJO media kenbaar worden gemaakt. Na afloop van deze termijn kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op niet-nakoming van de Overeenkomst door CAMJO media en vervallen de rechten die daarmee verbonden zijn.

Artikel 6. Auteursrecht en gebruiksrecht

6.1  Het auteursrecht op Beeldmateriaal berust uitsluitend bij CAMJO media.

6.2  De Licentie wordt door CAMJO media schriftelijk verleend. Indien de Overeenkomst niet schriftelijk tot stand is gekomen dan wel wanneer de Overeenkomst de Licentie niet nader specificeert, dan verwerft de Opdrachtgever niet meer dan een éénmalig niet-exclusieve Licentie voor het doel, de wijze en de oplage die partijen bij het aangaan van de Overeenkomst voor ogen hebben gehad.

6.3  Een exclusieve Licentie kan uitsluitend bij akte overeen worden gekomen.

6.4  De Licentie wordt verleend op voorwaarde van tijdige en volledige betaling van de factuur. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft de factuur van CAMJO media tijdig en volledig te betalen, dan vervalt de Licentie met terugwerkende kracht. Alle reeds verrichte openbaarmakingen en/of verveelvoudigingen door of namens Opdrachtgever worden alsdan beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van CAMJO media en dienen vanaf de dag na de vervaldatum van de factuur te worden gestaakt. Opdrachtgever is vanaf de dag na de vervaldatum van de factuur schadeplichtig jegens CAMJO media zoals omschreven in artikel 6.6 van deze Algemene Voorwaarden.

6.5  Iedere openbaarmaking van Beeldmateriaal door of namens de Opdrachtgever die niet onder de Licentie valt, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht ten gevolge waarvan de Opdrachtgever schadeplichtig is jegens CAMJO media zoals omschreven in 6.6 van deze Algemene Voorwaarden.

6.6  Bij inbreuk op het auteursrecht is de Opdrachtgever aan CAMJO media tenminste een schadevergoeding verschuldigd ter hoogte van drie maal (300%) het overeengekomen of gebruikelijke honorarium voor een dergelijke vorm van gebruik, onverminderd het aan CAMJO media toekomende recht op schadevergoeding volgens de wet.

6.7  De Licentie is niet overdraagbaar behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van CAMJO media. Het is Opdrachtgever niet toegestaan sublicenties te verlenen aan derden behoudens uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van CAMJO media.

6.8  Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever eindigt de Licentie van rechtswege, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

6.9  Beëindiging van de Overeenkomst laat de verleende Licentie en de daarmee samenhangende rechten en verplichtingen onverlet, tenzij de Overeenkomst is beëindigd op grond van het bepaalde in 6.8 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 7. Persoonlijkheidsrechten

7.1  Opdrachtgever neemt bij openbaarmaking en/of verveelvoudiging van Beeldmateriaal de persoonlijkheidsrechten van artikel 25 van de Auteurswet 1912 in acht. Opdrachtgever is steeds verplicht bij openbaarmaking en/of verveelvoudiging van Beeldmateriaal de naam van CAMJO media duidelijk te vermelden.

7.2  Voor iedere inbreuk op de aan CAMJO media toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 van de Auteurswet 1912, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd van eenmaal (100%) de overeengekomen of gebruikelijke vergoeding.

Artikel 8. Facturering en betaling

8.1  Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij de factuur anders vermeldt.

8.2  Facturering kan geschieden vanaf het moment van levering van Beeldmateriaal.

8.3  Indien Opdrachtgever geen gebruik maakt van de Licentie, dan ontslaat dit de Opdrachtgever niet van diens betalingsverplichting.

8.4  Opdrachtgever heeft niet het recht om de betalingsverplichting op te schorten.

8.5  Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling wettelijke handelsrente verschuldigd berekend vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn. Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van ten minste 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 75,00.

8.6  Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van CAMJO media onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1  CAMJO media is, behoudens opzet of grove schuld zijdens CAMJO media, nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, voorvloeiend uit de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van Beeldmateriaal al dan niet geleden door de Opdrachtgever.

9.2  De aansprakelijkheid van CAMJO media is in alle gevallen beperkt tot de directe schade die door Opdrachtgever daadwerkelijk is geleden.

9.3  Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1 en 9.2 is de aansprakelijkheid van CAMJO media te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. Iedere verdergaande vergoeding van schade sluit CAMJO media uitdrukkelijk uit.

9.4 Indien derden met betrekking tot de openbaarmaking van Beeldmateriaal door of namens Opdrachtgever enige aanspraak jegens CAMJO media aankondigen of aanhangig maken, zullen de Opdrachtgever en CAMJO media in goed overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden. CAMJO media en Opdrachtgever dragen ieder de eigen kosten daarvan.

Artikel 10. Rechts- en forumkeuze

10.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden worden, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wommels, 04-09-2023